best bootstrap site building

Vakgebieden

Ons kantoor heeft in de loop der jaren ervaring en specialisatie opgebouwd in volgende domeinen:

Administratief recht

Administratief recht bevat alle rechten en verplichtingen in relatie tot de overheid. Vaak gaat het hier om ingewikkelde procedureregels, die indien zij niet nageleefd worden verregaande gevolgen kunnen hebben. U laat zich hierin dan ook best bijstaan.

Het gaat onder meer om problemen inzake stedebouw en ruimtelijke ordening, procedures voor de Raad van State, onderwijsrecht, vreemdelingenrecht, ...

Bemiddeling in familiale zaken

Ook voor bemiddeling in familiale zaken kan u terecht bij mr. Heidi Janssens.

Als u de weg van de procedure niet (meer) wenst te bewandelen, maar samen tot een overeenkomst komen moeilijk ligt, kan u terecht bij een bemiddelaar. Deze gaat op een neutrale en onpartijdige manier cliënten begeleiden om samen tot een oplossing voor hun geschil te komen. 

Bij een bemiddeling houden partijen zelf de regie in handen, zodat men sneller tot een oplossing op maat zal komen die rekening houdt met het belang van elke partij, ook dat van de kinderen.

Ook indien reeds een procedure werd opgestart, kan je de weg van de bemiddeling bewandelen.

In bemiddeling krijgt elke partij de kans om zijn verhaal te doen, met wederzijds respect voor elkaar en het in acht nemen van vooraf afgesproken communicatieregels.

De bemiddelaar gaat op zoek naar de belangen van elkeen en begeleidt partijen om te komen tot een oplossing waar zij zich goed bij voelen en die zij samen hebben bedacht.

Bemiddeling is vertrouwelijk en vrijwillig.

Indien partijen tot een overeenkomst komen, kan de erkende bemiddelaar deze overeenkomst overmaken aan de rechtbank om ze te laten homologeren, waardoor de overeenkomst de kracht van een vonnis krijgt.

Bemiddeling is mogelijk bij allerhande conflicten:

 • Echtscheiding;
 • Beëindiging wettelijke of feitelijke samenwoning;
 • Een overeenkomst over de kinderen;
 • Erfeniskwesties;
 • Familieruzies;
 • ...
Bewindvoering

Wij worden op regelmatige basis aangesteld als bewindvoerder over personen en onbeheerde nalatenschappen.

Wij kunnen u verder helpen bij vragen over bewindvoering, de zorgvolmacht, ...

Burgerlijk recht

Het burgerlijk recht is het geheel van regels die de onderlinge verhoudingen tussen personen regelt. Het burgerlijk recht is zeer ruim en omvat veel verschillende onderwerpen:

* Familie- en personenrecht: huwelijk, echtscheiding, adoptie, afstamming, wettelijke samenwoning, onderhoudsregelingen, verblijfsregeling kinderen, ...

* Familiaal vermogensrecht: vereffening-verdeling na echtscheiding, erfenissen, testamenten, ...

* Verbintenissenrecht en bijzondere overeenkomsten: huur, aanneming van werk, koop, lastgeving, ...

 

Collectieve schuldenregeling

Mr. Deborah Es oefent het mandaat van schuldbemiddelaar uit en kan u ook helpen bij de aanvraag tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling.

Goederenrecht

Het goederenrecht is een zeer ruime rechtstak waarmee u zeer vaak geconfronteerd wordt. Het goederenrecht omvat onder meer regels inzake eigendom, mede-eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal, ...

Wij kunnen u bijstaan bij problemen inzake de aankoop/verkoop van een woning, burenhinder, zorgvolmacht, bewind, ...

Handels- en vennootschapsrecht

Het handels- en vennootschapsrecht omvat vele materies, gaande van factuurinvorderingen tot ingewikkelde vennootschapsrechtelijke constructies.

Ons kantoor kan u bijstaan bij het opstellen van factuurvoorwaarden en contracten.

Regelmatig wordt u als handelaar ook geconfronteerd met slechte betalers. Ook hiervoor kan u rekenen op onze bijstand.

Ook geschillen in verband met handelshuur kunnen door ons behartigd worden.

Jeugdrecht

Jeugdrecht is het geheel van regels ten opzichte van minderjarigen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen jeugdstrafrecht, waarbij de minderjarige wordt verdacht van een strafbaar feit, en burgerlijk jeugdrecht, waarin er sprake is van een verontrustende thuissituatie, of waarin de minderjarige bijstand wil bij het betwisten van examenresultaten, ...

Mr. Heidi Janssens heeft de bijzondere opleiding jeugdrecht gevolgd en is erkend jeugdadvocaat. Zij wordt ook regelmatig aangesteld als voogd ad hoc over minderjarigen.

Zij kan u helpen bij:

* bijstand van de minderjarige bij moeilijke thuissituaties

* bijstand indien de minderjarige als dader of slachtoffer dient te verschijnen voor de jeugdrechtbank

* bijstand bij bemiddeling tussen dader en slachtoffer

* bijstand bij procedures inzake onderwijsrecht

Kerkelijk recht

Het canoniek recht is het kerkelijk recht dat wordt toegepast door de kerkelijke rechtbanken. Mr. Rudi Beeken volgde de bijzondere opleiding kerkelijk recht en kan u bijstaan in deze materie.

Strafrecht

Dient u te verschijnen voor de correctionele rechtbank of bent u slachtoffer van een misdrijf ? Werd u een strafrechtelijke bemiddeling aangeboden ? Werd u opgeroepen voor een verhoor ?

Wij kunnen u in al deze zaken bijstaan met raad en daad, zodat u zich goed ondersteund voelt en u weet waaraan u zich kan verwachten.

Verkeersrecht

Hebt u een verkeersinbreuk gepleegd en dient u te verschijnen voor de politierechtbank ?

Werd u slachtoffer van een verkeersongeval en wenst u zich burgerlijke partij te stellen ?

Kreeg u een gas-boete en wenst u deze te betwisten ?

Voor al deze materies kan u bij ons terecht.

Vreemdelingenrecht

Mr. Rudi Beeken specialiseerde zich inmiddels in het vreemdelingenrecht. Dit omvat alle regels en procedures over de toelating, het verblijf en de verwijdering van mensen die geen Belgische onderdaan zijn.

Hij kan u bijstaan bij de volgende problemen:

 • Gezinshereniging, EU-verblijf, asiel en bescherming, regularisatie, arbeidsmigratie, studiemigratie, kort verblijf, uitwijzing

 • Verblijfsdocumenten en inschrijving in het rijksregister

 • Reisdocumenten, recht op terugkeer

 • Arbeids- en beroepskaarten

 • Sociale, medische en andere rechten en plichten naargelang het verblijfsstatuut

 • Verwerving en verlies van de Belgische nationaliteit

 • Legalisatie en vertaling van buitenlandse documenten

 • Familiesituaties met een internationaal aspect

Advocatenkantoor Hageland

Problemen zijn er om opgelost te worden. 

Aanbod

U bent op zoek naar een advocaat in de regio om u met raad en daad bij te staan? U komt graag terecht in een kleinschalig kantoor ?Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan klaar om naar u te luisteren, u te adviseren, te bemiddelen, voor u te onderhandelen, onverstaanbare juridische teksten om te zetten in verstaanbare taal en u bij te staan bij allerhande juridische procedures. U als cliënt staat centraal bij ons, een persoonlijke aanpak van uw dossier is zeer belangrijk voor ons.

Wij helpen u verder in de meeste rechtsdomeinen, uw juridische problemen zijn onze zorg. Ook voor een eerste advies dat niet gevolgd wordt door een gerechtelijke procedure bent u welkom bij ons.

Zowel particulieren als ondernemingen kunnen een beroep doen op ons.

Wij trachten in eerste instantie steeds te kijken of een minnelijke schikking nog tot de opties behoort. Als dit niet lukt, starten wij in overleg met u een juridische procedure op.

Ook voor bemiddeling in familiale zaken kan u beroep doen op ons kantoor, mr. Janssens is erkend bemiddelaar.

Wij aarzelen ook niet om u door te verwijzen naar een specialist zo dit nodig is.

Wij scholen ons ook continu bij, ten einde op de hoogte te blijven van de meest recente wetgeving.

Onze consultaties gebeuren steeds op afspraak. Een afspraak kan u telefonisch beleggen via het nummer 016/63.15.53.

Rudi Beeken

Heidi Janssens

Deborah Es

Kosten en erelonen

Het advies van een advocaat is niet altijd zo duur als de mensen denken. 

In sommige gevallen komt de rechtsbijstandsverzekering tussen en kost het u helemaal niets. Indien dit mogelijk is, nemen wij voor u contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar.

In de andere gevallen weet u steeds waar u aan toe bent dankzij onze ereloonafspraken. Er wordt gewerkt met tussentijdse provisies, zodat de kosten gespreid worden.

Bij de aanvang van het dossier wordt u steeds een ereloonovereenkomst overhandigd, waarin onze tarieven duidelijk terug te vinden zijn. 

 

Sinds 1 januari 2008 heeft een winnende partij in een proces het recht om (een deel van) het ereloon en de kosten van zijn advocaat te laten vergoeden door de verliezende partij. Het is evenwel de rechter die zal oordelen over de toekenning hiervan. De bedragen kan men terugvinden in het K.B. van 26 oktober 2007 https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007102635&table_name=wet#:~:text=Voor%20de%20%5B1%20rechtsvorderingen%5D1,het%20maximum%20bedrag%2010.000%20euro

Sinds 1 januari 2014 zijn alle advocaten onderworpen aan de BTW-plicht, wat wil zeggen dat er 21% extra wordt gerekend op uw facturen. Dit geldt zowel voor particulieren als bedrijven https://financien.belgium.be/nl/Actueel/131121_btw-plicht_voor_advocaten#:~:text=Vanaf%201%20januari%202014%20zijn,aan%20ondernemingen%20als%20aan%20particulieren.

Pro deo advocaat